secureClient Login | Sitemap | Blog | Language: English Slovak Czech Serbian Romanian
   
Brapid.sk
Obchodné podmienky
 • Objednávka

  Objednávanie na BRapid je zabezpečené automatizovaným objednávkovým systémom. Pre objednanie vybranej služby (premium účtu XL) je potrebné vyplniť krátky objednávkový formulár, ktorý obsahuje základné informácie o Vašej osobe. Údaje uvedené musia byť pravdivé a prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo na preverenie ich pravosti. Niektoré s požadovaných údajov majú osobný charakter a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ služby zaväzuje, že ich bude chrániť pred zneužitím, zamedzí ich použitzie tretími stranami a bude ich uchovávať pre účely archivácie a doplnkových zákazníckych služieb.

  Obejdnávkový proces začína odoslaním objednávkového formuláru. Na uvedenú e-mailovú adresu je automaticky odoslaná správa, ktorá obsahuje informácie o zaplatení. Po úhrade objednávky je účet aktivovaný a prihlasovacie údaje odoslané na uvedenú emailovú adresu do 24 hodín počas pracovných dní.

  Objednávka, ktorá nieje v súlade s uvedenými pravidlami, môže byť stornovaná. V prípade uhradenia stornovanej objednávky zákazníkom sa postupuje, ako je popísané nižšie v sekcii platba o neidentifikovanej platbe. Objednávky, ktoré môžu byť zrušené: podozrivé objednávky, objednávky obsahujúce falošné informácie, alebo niekoľkonásobné objednávky v krátkom časovom intervale. Ďalší predaj objednaných služieb vo forme zdieľaných XL premium účtov alebo ich využívanie k prevádzke nelegálnych služieb v podobe proxy serverov a podobných riešení je zakázaný a pri ich odhalení môže prevádzkovateľ ďaľšie nákupy od tohto zákazníka odmietnuť.
 • Doručenie

  Keďže charakter ponúkaného tovaru nieje fyzický, je doručovaný elektronickou formou a to v podobe e-mailu s počiatočnými prihlasovacími údajmi. Po identifikácii platby prevádykovateľ zabezpečí odoslanie prihlasovacích informácii do 24 hodín počas pracovných dní.

  Po obdržaní prihlasovacích údajov k novému premium účtu XL odporúčame zákazníkom v rámci správy nového účtu nastaviť alias pre jednoduhšie prihlasovanie a zmeniť úvodné heslo, aby sa minimalizovalo riziko krádeže. K objednávkam evidujeme aj informácie o vytvorenom účte, aby bolo možné v prípade jeho odsudzenia alebo straty prihlasovacích údajov účet jednoducho identifikovať a pokračovať v ďalších krokoch za účelom odstránenia vzniknutého problému.
 • Ceny na BRapid.sk

  Cenník je primárne vedený v mene Euro, ceny v menách SKK, CZK, RMB, PLN a iných sú počítané automaticky na základe kurzového lístka a zaokrúhlené podľa konverzných pravidiel. Prevádzkovateľ služby si v tomto prípade vyhradzuje právo na určenie platných kurzov tak, aby po odpočítaní nákladov na konverziu do danej meny mu nevznikla škoda. Zaokrúhľovanie hodnôt sa riadi podľa nezverejnených pravidiel špecifických pre každú menu zvlášť. Zákazník z krajiny, pre ktorú existuje na BRapid lokalizácia má povinnosť použiť pre účely objednania menu, ktorá je pre jeho krajinu špecifická.
 • Spôsoby platby

  Pre platbu za nami poskytované služby je možné využiť viac spôsobov, ktoré sú závislé aj od lokalizácie stránok BRapid. Údaje k platbe sú zasielané okamžite po prijatí objednávky ako súčasť potvrdzovacieho e-mailu. Pre úspešné spracovanie objednávky je nutné uviesť všetky požadované úaje tak, ako je určené. Ak niektorý údaj nutný k identifikácii platby chýba a platbu nieje možné nijakým spôsobom identifikovať, objednávka je stornovaná a platba je vrátená na účet príkazcu. Pre účely posudzovania správnosti uhradeného poplatku sa posudzuje pripísaná čiastka na náš účet. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo vrátenú čiastku znížiť o manipulačný poplatok vo výške 1 Eur pri domácich platbách, ak vzhľadom na použitý spôsob platby vznikli náklady nevyhnutné k vráteniu prostriedkov. Pri medzinárodných platbách manipulačný poplatok závisí od konkrétnej banky. Upozorňujeme zákazníkov, že medzinárodné platby musia byť vždy robené metódou 'OUR'. V prípade spôsobu platby metódou 'SHA' prevádzkovateľ neručí za vzniknuté náklady zaplatené korešpondenčným bankám. PLATOBNÉ KARTY: Prevádzkovateľ  prehlasuje, že platobné služby pre platby pomocou platobných kariet zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť MobilBonus s.r.o. (ďalej len "MB"), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830. MB poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže užívateľ smerovať priamo na MB prostredníctvom telefonickej linky +420 777717535 (po-pia 08 - 16h) alebo pomocou emailovej podpory na adrese help(at)mobilbonus.cz, či písomne na adresu sídla. Užívateľ sa môže obrátiť aj priamo na poskytovateľa a jeho technickú podporu.
 • Zrušenie objednávky

  Ak si prajete Vašu objednávku zrušiť, napíšte túto požiadavku ako odpoveď na náš e-mail o vytvorení objednávky.
 • Splatnosť objednávky

  Splatnosť objednávky je 30 dní. Neuhradená objednávka je zrušená a zákazník je o jej zrušení informovaný e-mailom.
 • Brapid.sk v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetový obchod Brapid.sk. Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ("Zákon"). Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie požiadaviek zákazníka. Osobné údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám.

  Brapid.sk bezpečne uchováva osobné údaje a chráni ich pred neoprávnenými zásahmi v podobe zneužitia, zverejnenia, resp. iného nelegálneho zásahu do osobnostných práv. Všetky údaje sú uložené na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí a sú zaistené najmodernejšími hardvérovými a softvérovými systémami na ochranu dát. Osobné údaje sú zoradené a evidované v bezpečnej databáze v zmysle ustanovení Zákona.

  Stránky Brapid.sk môžu obsahovať odkazy na iné servery. Internetové stránky tretích osôb môžu mať odlišné postupy v súvislosti s ochranou osobných údajov a z toho dôvodu si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste sa s nimi oboznámili.
 • Podmienky pre použitie XL účtov

  XL účet je služba ktorá zákazníkom umožňuje sťahovať z viacerých filehostingov s jediným premium účtom a iné doplnkové služby. Na využívanie časového XL účtu neexistujú žiadne dátové limity (denné týždenné ani mesačné), zákazník môže sťahovať ľubovoľné množstvo dát z ľubovoľných podporovaných serverov (ak nieje dodatočnými obmedzeniami určené inak). V tejto súvislosti je zakázané službu zneužívať na nasledovné účely:
  • Zdielanie účtu viacerými užívateľmi. Zdieľanie účtu je vážnym porušením pravidiel a takto zneužívané účty môžu byť zablokované bez náhrady zaplatených prostriedkov
  • Používať XL účet spôsobom, ktorý vedie k nadmernému zaťaženiu servera:  Používaním softwaru, ktorý vytvára pri sťahovaní súboru viac ako 16 pripojení na 1 súbor; Sťahovaním väčšieho počtu súborov súčasne, pričom každý súbor využíva na sťahovanie viaceré paralelné pripojenia; Sťahovaním veľkého množstva dát na server (viac ako 10 GB) a následným bezúčelným mazaním súborov; Rozbaľovaním nadmerne veľkých rar archívov na serveri; Využívaním XL účtu na prekladanie veľkého množstva súborov z jedného filehostingového servera na iný. Ak zákazník pri sťahovaní vytvorí celkovo viac ako 40 paralelných pripojení na server, môže dôisť k dočasnému zablokovaniu jeho IP adresy na niekoľko hodín (< 24 hodín).
  • Nadmerné sťahovanie dát: Aj keď na službu neexistuje denný limit sťahovania, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo adekvátne obmedziť užívateľov, ktorí službu využívaju nadmerne a dlhodobo tým zaťažujú servery. Nadmerným používaním sa pritom rozumie stiahnutie viac ako 80 GB počas 24 hodín. V prípade, že množstvo stiahnutých dát prekračuje uvedenú hranicu po dobu dlhšiu ako 7 dní, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dátovo obmedziť užívateľa, a to na 30 GB / deň, aby naďalej nedochádzalo k nadmernému využívaniu služby.
  •  Zdieľanie nelegálneho obsahu.
  • Služba (vrátane a predovšetkým použitie Torrent Downloadera) neslúži na účel maskovania nelegálnej aktivity, a je výslovne zakázané službu využívať na sťahovanie/zdieľanie dát chránených copyrightom (warez, filmy, hudba), sťahovanie/zdieľanie detského porna alebo iných materiálov, ktorých šírenie je zakázané právnymi nariadeniami SR. V prípade sťažností na nelegálne použitie budú inkriminované torrenty a všetky dáta vymazané zo systému. V prípade opakovaných sťažností na toho istého užívateľa alebo obzvlášť závažných porušení zákonov prostredníctvom tejto služby môžeme pristúpiť k permanentnému zablokovaniu tejto služby danému užívateľovi. V prípade žiadosti sme ako prevádzkovateľ služby povinní odovzdať dostupné údaje o užívateľovi hrubo porušujúcom zákony úradom činným v trestnom konaní.
  Zákazník zakúpením XL účtu súhlasí s nasledovným:
  • Zákazník je povinný sa so službou XL účtu pred používaním dostatočne oboznámiť. V prípade, že tieto podmienky presne neurčujú, ako účet v konkrétnej situácii využívať, platia informácie dostupné na stránke brapid.sk (Centrum riešenia problémov, Čo je XL, sekcie dostupné po prihlásení do premium zóny).
  • Zákazník nebude službu využívať na účely zdieľania nevhodných dát a dát na ktoré nemá autorské práva. Pod nevhodnými dátami sa rozumejú akékoľvek dáta, ktoré podporujú alebo šíria rasovú neznášanlivosť, násilie alebo terorizmus, obsahujú detské porno alebo akékoľvek iné dáta, ktorých výroba a šírenie podliehajú zákazu alebo sú v rozpore zo slušnými mravmi. V prípade porušenia týchto pravidiel prevádzkovateľ služby je povinný na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť všetky dostupné informácie potrebné k identifikácii užívateľa/ov.
  • Zoznam podporovaných filehostingov sa môže počasdoby trvania účtu zmeniť. Z zrušeniu alebo dočasnému zastaveniu podpory určitého servera môže dôisť z technických dôvodov, alebo z dôvodu nedostatočného záujmu zákazníkov o sťahovanie z tohto servera. Počas doby trvania účtu však môže dôisť aj k pridaniu nových filehosterov, pričom pridaním nového filehostera sa jeho podpora vzťahuje na všetky aktívne XL účty, aj tie zakúpené v čase, keď daný server nebol podporovaný.
  •  Rýchlosť sťahovania nieje garantovaná. Aj keď sa prevádzkovateľ služby usiluje pre zachovanie maximálnych sťahovacích rýchlostí, môže dôisť k dočasnému obmedzeniu rýchlosti sťahovania. Rýchlosť sťahovania môže byť premenlivá v závislosti od filehostera z ktorého zákazník sťahuje (Upozornenie: Fileserve a Hotfile sú pomalé a rýchlosť sťahovania z týchto serverov málokedy presahuje 20 MBit /s). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za pomalú rýchlosť sťahovania zapríčinenú samotným filehosterom. V prípade, že pomalá rýchlosť sťahovania nemá dočasný charakter a týka sa všetkých filehostingov, prosíme zákazníkov, aby nás v tejto veci kontaktovali. Vhodným nastavením účtu je možné problémy z rýchlosťou úplne eliminovať.
  • Používanie dátových účtov: Dátové účty umožňujú sťahovanie obmedzené nie časom, ale množstvom stiahnutých dát. Pri sťahovaní cez dátové účty alebo extra traffic sa celá veľkosť súboru odpočíta už pri spustení sťahovania. Pri sťahovaní cez viacero vlákien alebo neskoršom dokončení sťahovania, príp. opakovanom stiahnutí rovnakého súboru sa žiadne ďalšie dáta z účtu neodpočítavajú. K odpočítaniu dát v prípade zlyhania sťahovania nedochádza.
  •  V prípade zmeny podporovaných filehostingov, zmien v podmienkach používania, zrušenia služby alebo bankrotu prevádzkovateľa nevzniká zákazníkovi právny nárok na náhradu škody / vrátenie zaplatených prostriedkov.
  • Používanie funkcie overload: Užívateľ je povinný sa pred používaním funkcie overload oboznámiť s jej podstatou a možnými nežiadúcimi dôsledkami jej využitia. Jej aktivácia je možná len manuálne a samotným užívateľom. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za využívanie tejto funkcie a možné vyčerpanie časového účtu omnoho skôr, ako predplatené obdobie. Zákazníkovi tým pádom pri používaní funkcie overload nevzniká právny nárok na náhradu škody / vrátenie zaplatených prostriedkov (napríklad za obdobie o ktoré bol XL účet v dôsledku používania overload skrátený). Pri použití funkcie overload je nutné zdôrazniť, že konverzia času na dáta prebieha dynamicky a bez upozornenia pred stiahnutím súboru.
  •  Služba XL účet neslúži na účely zálohovania citlivých dát alebo skladovania veľkého objemu dát. Nieje dovolené na serveri (v súborovom manažéri) držať viac dát ako 30GB. V prípade prekročenia tohto limitu môžu byť niektoré súbory administrátorom servera vymazané. V prípade poškodenia alebo straty dát zákazníka uložených na serveri (dostupných cez súborového manažéra), ich získanie alebo zneužitie neoprávnenými užívateľmi v dôsledku hackerského útoku na servery prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli poškodením, stratou alebo neoprávneným použitím týchto dát vzniknúť.
  • Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť a to bez predošlého upozornenia.
 • DPH

  Prevádzkovateľ nieje platcom DPH a objednávky preto niesú zdaňované touto daňou.
 • Reklamácie

  Ak sa vyskytne problém ohľadom dodaných služieb (premium účtu XL), je možné dodaný premium účet reklamovať. Pre reklamáciu je potrebné kontaktovať nás priamo na emailovej adrese order(at)brapid.sk s predmetom správy Reklamácia. Požiadavka na reklamáciu je preverená do 2 pracovných dní a zákazníkovi zaslaná odpoveď. Ak je dôvod reklamácie potvrdený ako oprávnený, zákazník má právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov, ktoré za reklamovanú službu zaplatil. Vrátenie peňazí prebieha elektronickou formou do 7 pracovných dní od vybavenia reklamácie a vrátená suma je zaslaná na účet, z ktorého platba bola prijatá, prípadne podľa dohody zo zákazníkom. Reklamovať služby je možné v nasledovných prípadoch:
  • Objednávka nebola vybavená do 4 hodín od zaplatenia počas pracovných dní (Pondelok - Piatok 9:00 - 21:00). Lehota 4 hodín sa počíta len čase 9:00 - 21:00 počas pracovných dní. V tomto prípade nevzniká reklamáciou nárok na vrátenie peňazí.
  • Ak objednávka nebola vybavená do 12 hodín od prijatia platby v uvedených časoch po prijatí platby alebo potvrdenky a boli dodržané všetky obchodné podmienky, vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie 100% zaplatených finančných prostriedkov. Ak objednávka nebola vybavená na základe chybných údajov alebo nesprávnej výšky poplatku, tento nárok nevzniká. Medzibankové a medzinárodné prevody môžu trvať viac pracovných dní, preto 12 hodinový limit aktivácie objednávky začína plynúť od času, kedy platba bola pripísaná na náš účet.
  • Ak zákazník objavil vadu dodaného premium účtu, je oprávnený požadovať náhradu. Za vadu sa považuje kratšia doba platnosti ako deklarovaná na brapid.sk, nemožnosť prihlásenia sa pomocou dodaných prihlasovacích údajov prípadne iné vady, ktoré bránia bezchybnému užívaniu účtu. Nieje možné reklamovať problémy, ktoré vznikli ľahkovážnym zaobchádzaním s prihlasovacími údajmi, ich poskytovaním tretím osobám a podobne.
  • V prípade zabudnutia hesla, odcudzenia účtu či zistenia, že s účtom manipulujú tretie osoby, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať centrum podpory alebo použiť službu Agent BRapid za účelom zmeny prihlasovacích údajov. Žiadosti na zmenu hesla sú vybavené v čo najkratšej dobe(okamžite v prípade použitia služby Agent BRapid), najneskôr však do 24 hodín od zaregistrovania požiadavky počas pracovných dní. Nové prihlasovacie údaje sú zaslané na e-mailovú adresu zákazníka. Prevádzkovateľ servera BRapid.sk nie je zodpovedný za zrušenie zdieľaných premium účtov spoločnosťou XL AG.
  • Ak objednávka nebola úspešne zaplatená, tj platba nebola serveru brapid.sk doručená, nemá zákazník právo požadovať vrátenie sumy objednávky.
  • Požiadavky na vrátenie zaplatenej sumy musia obsahovať číslo bankového účtu, kde má byť suma poukázaná. Refundácie zaplatených peňazí vykonáva prevádzkovateľ len pomocou bankových prevodov, platobných systémov paypay,moneybookers a AlertPay a refundácii platieb kreditnými kartami. Peniaze neposielame prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s.
  • Ak zákazník uviedol chybné číslo účtu na predĺženie a dôjde k vybaveniu objednávky, zákazník nemá nárok na predĺženie správneho čísla účtu, príp. o vrátenie finančných prostriedkov, ak uvedený premium účet existuje a bol úspešne predĺžený. V prípade, že celková cena objednávky presiahla 15 EUR, prevádzkovateľ servera problém na žiadoť zákazníka  nahlási spoločnosti XL AG a pokúsi sa predĺženie chybného účtu zrušiť a vybaviť objednávku opatovne zo správnymi údajmi. Výsledok tohto konania závisí od spoločnosti XL AG a prevádzkovateľ negarantuje úspešné vybavenie požiadavky. Tento problém je nutné nám nahlásiť najneskôr do 5 kalendárných dní od vybavenia objednávky, inak zaniká právo na náhradu vzniknutej škody.
 • Pravidlá týkajúce sa výpredajových účtov

  Výpredajové účty sú účty, ktoré boli odobrané neoprávneným majiteľom na základe preukázania platby ukradnutou kreditnou kartou. Prevádzkovateľ služby BRapid.sk negarantuje žiadne rapid body zo servera XL.com, prítomnosť týchto bodov na účte však nevylučuje. Pre všetky výpredajpvé účty objednané platí pravidlo, že ich objednávka musí byť uhradená najneskôr do 23:59 nasledovného dňa. Neuhradené objednávky na výpredajové účty sú automaticky zrušené o 23:59 SEČ nasledovného dňa(po dni objednania). Za uhradené sa pre účely bodu 10 pravidiel považujú objednávky aj v prípade, že bola zaslaná potvrdenka o platbe na e-mailovú adresu order(at)brapid.sk. V prípade nedoručenia potvrdenia do 17:00 SEČ nasledovného dňa prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zrušenie objednávky a prípadnú nedostupnosť objednaného premium účtu. Prípady, kedy platba alebo potvrdenka neboli doručené včas pred zrušením objednávky sú riešené formou dohody zo zákazníkom. Výpredajové účty odporúčame platiť len spoôsobmi platby, pri ktorých je garantované okamžité vybavenie (Sporopay, Tatrapay, Platobné karty). V prípade že boli hradené prevodom, odporúčame vždy o danej transakcii zasielať potvrdenku.
 
Home | New Account | FAQ | Support | Lost or Stolen Account | Contact Us | DMCA
© 2007 - 2017 brapid.sk
Client Login | Sitemap
Disclaimer: We do not host any files in publicly accessible form. All cloud storage is private and belongs to user account and cannot be linked to.